Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy

ENSEMBLE Прирачник

Координацијата / кохерентноста во спроведувањето на ENSEMBLE од страна на различни партнери ќе биде централна; па оттука и партнерите ќе развијат заеднички оперативни насоки за спроведување на NFIУ Иновативниот механизам.
Оваа техничка и организациона алатка им помага на едукаторите:

  • Разбирање на целокупното функционирање на механизмот ENSEMBLE
  • Разбирање на времињата и методите за користење на алатките за меѓукултурно усогласување
  • Разбирање на функционалноста на контролната табла за мултимедијални вештини
  • Организирање на услугите за мапирање на компетенции на НФИу за мигрантите
  • Стандардизирање на имплементацијата на услужниот модел што опфаќа, во исто време, низа алтернативни решенија при појава на аномални ситуации
  • Стандардизирање на поврзаните резултати, извештаи и евалуациски одбори.


  УПАТСТВО ЗА ОПЕРАТОРИ  

  ENSEMBLE Прирачник  

Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.