Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy

Проект ENSEMBLE

Проектот има за цел да развие и потврди ИННОВАТИВНИ МЕХАНИЗАМ НА НФИУ, фокусирајќи се на потребите на мигрантот, кој ќе им помогне на едукаторите на СОО да ги идентификуваат и оценат професионалните компетенции на НФИУ за групите на мигранти и да им дозволат на мигрантите да играат централна улога во процесот на интеграција.

ENSEMBLE NFIL МЕХАНИЗАМ ќе користи медиуми (слики, видеа и секвенци на слики) за да им овозможи на провајдерите на стручното образование и обука (на пример, обучувачи) и корисниците (т.е. мигранти) да ги идентификуваат областите и степенот на компетентност (спореден со EQF) експлицитно, брзо и евтино. Пристапите базирани на видео и симулација овозможуваат валидна и веродостојна проценка на професионалните компетенции.

ENSEMBLE ќе ги поттикне мигрантите сами да ги проценат нивоата на вештини. Оваа карактеристика го прави инструментот способен да го надмине недостатокот на традиционалните инструменти, што го прави процесот на признавање на странски квалификации фрустрирачки за сите, но особено за мигрантите. ENSEMBLE ќе се развие и распореди преку ОЕР Платформа.

Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.