Valet Free HTML5 Template

ENSEMBLE Expectation and Non-formal Skills

to Empower Migrants and

to Boost Local Economy

Што нудиме

Меѓу-културен прирачник

Лесен за користење за да се зголеми емпатијата на едукаторите спрема мигрантите.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Прирачник

Заеднички оперативни насоки за спроведување на НФИУ ИНОВАТИВНИОТ МЕХАНИЗАМ.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Контролна табла за Вештини

Колекција на мултимедијални производи што претставува визуелно и поедноставна форма на типологии на работни ситуации организирани по сектор.

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Проект ENSEMBLE

Проектот има за цел да развие и потврди ИННОВАТИВЕН МЕХАНИЗАМ НА НФИУ, фокусирајќи се на потребите на мигрантот, кој ќе им помогне на едукаторите на СОО да ги идентификуваат и оценат професионалните компетенции на НФИУ за групите на мигранти и да им дозволат на мигрантите да играат централна улога во процесот на интеграција.

ENSEMBLE НФИУ МЕХАНИЗАМ-от ќе користи медиуми (слики, видеа и секвенци на слики) за да им овозможи на провајдерите на стручното образование и обука (т.е. обучувачи) и корисниците (т.е. мигрантите) да ги идентификуваат областите и степенот на компетентност (спореден со EQF) експлицитно, брзо и евтино...

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

Partners

                             

This project has been funded with support from the European Commission. This web site and its contents reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.